Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost FUNSTORM s.r.o., se sídlem Ještědská 360, 460 08 Liberec 8, IČ 25401378, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15269 (dále jen „Správce“), která je provozovatelem e-shopu www.funstorm.cz (dále jen „E-shop“).

2. Kontaktní údaje Správce jsou:

Adresa: FUNSTORM s.r.o., Ještědská 360, 460 08 Liberec 8

Email: info@funstorm.cz

Telefon: +420 777 231 116 (po-pá 8:00-16:00)

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ zpracování

1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

a) plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b) oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

c) oprávněný zájem Správce spočívající v komunikacim s návštěvníkem/potencionálním zákazníkem stránky po vyplnění kontaktního formuláře,

d) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání newsletterů a obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a Vámi. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

c) statistické a analytické zpracování návštěvnosti.


III. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, včetně elektronického souboru "cookie".

3. Pokud jste se přihlásil k odběru našeho newsletteru. Správce zpracovává Vaši emailovou adresu a časový záznam, kdy k souhlasu se zasíláním komerčních nabídek vztahujících se ke zboží nabízenému v E-shopu došlo.


IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.


V. Komu Vaše údaje předáváme?

1. Vaše osobní údaje předáváme zasílatelským společnostem a jiným osobám podílejícím se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osobám zajišťujícím pro Správce technické služby související s provozem E-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

2. Vedle již uvedených osobních údajů se výše uvedený souhlas kupujícího vztahuje rovněž na data vzniklá při procházení stránek webového rozhraní generovaná pomocí analytického nástroje Google Analytics s rozšířením kódu o ukládání remarketingových dat. Tato remarketingová data ukládáme po dobu 365 dní. 

3. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy.


VI. Automatizované rozhodování, včetně profilování

Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování, ani za tímto účelem osobní údaje neshromažďuje a nezpracovává. Z tohoto důvodu nejsou v tomto bodě uvedeny další podrobnosti.


VII. Vaše práva

Není Vaší povinností nám Vaše osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů však není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce splnit.

Správce tímto informuje všechny subjekty údajů, kterých se může týkat, zejména o právu:
- požadovat u Správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
- opravy údajů nebo výmazu, popř. omezení zpracování,
- vznést námitku proti zpracování, 
- vznést námitku na přenositelnost údajů.
Tato práva je možno uplatnit u oprávněné osoby prostřednictvím e-mailu e-shop@funstorm.cz.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření směřující k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení fyzických dokumentů, technické zabezpečení datových úložišť, šifrování, antivirové programy, zálohy a další.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl(a).


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.
Zobrazit produkty